Watch the introduction video

SUPPORTED
Movement was unsuccessful
Đánh giá nhà hàng

by Hai Nam Ha

Đánh gía chất lượng nhà hàng

Xây dựng ứng dụng đánh giá chất lượng dịch vụ, món ăn các nhà hàng trên địa bàn. Ứng dụng này sẽ được sử dụng miễn phí

Discussion

Comment
Order by date

Hai Nam Ha

Movement Creator

1

SUPPORTER
supporter

0

DAYS TO GO
days to go

0

PEOPLE SHARED
people shared

This movement did not gather enough support to progress to the design phase. (1 / 150)
Cookies